A Dr. Batthyány-Strattmann László Általános Iskola honlapja

Cím: 9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos utca 92.
Telefonszám: 06-96-576-083
E-mail cím: iskola@dunakiliti.hu
Weboldal alcíme
A Dr. Batthyány-Strattmann László Általános Iskola honlapja

Cím: 9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos utca 92.
Telefonszám: 06-96-576-083
E-mail cím: iskola@dunakiliti.hu
Weboldal alcíme
A Dr. Batthyány-Strattmann László Általános Iskola honlapja

Cím: 9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos utca 92.
Telefonszám: 06-96-576-083
E-mail cím: iskola@dunakiliti.hu
Weboldal alcíme
RÓLUNK
Lorem ipsum
A Dr. Batthyány-Strattmann László Általános Iskola honlapja

Cím: 9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos utca 92.
Telefonszám: 06-96-576-083
E-mail cím: iskola@dunakiliti.hu
Weboldal alcíme

Bemutatkozik a Dr. Batthyány–Strattmann László Általános Iskola

Iskolánk, a Dr. Batthyány-Strattmann László Általános Iskola a névadó szülőházában működik. A Batthyány-kastélyban 1949 óta folyik iskolarendszerű oktatás. A névadó tiszteletére 1988-ban avattak emléktáblát. 1990-ben – a szegények orvosa születésének 120. évfordulója alkalmából - vette fel az intézmény a ház híres szülöttének nevét. A kastélyhoz építészetileg harmonikusan megtervezett tornacsarnok épült 2002-ben.
A környezeti feltételek tekintetében igen kedvező a kastélyt övező, parkosított zöldövezet, mely hatékony színtere a környezeti kultúrára nevelésnek. A települési környezet tekintetében előnyös adottság a centrumhoz való közelség: a Faluházban színházterem működik, nem messze pedig az Iskolai és  Községi Könyvtár a Közösségi Házban.

Az iskola több évtizedes története arra kötelez bennünket, hogy nevelő és oktató munkánkban kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely – a szegények orvosa szülőhelyének -, szűkebb pátriánknak a Szigetköz hagyományainak, valamint tágabb hazánk, a nemzet történetének, hagyományainak megismertetésére, a haza iránti szeretet felébresztésére, a különféle világnézetű emberek cselekvő együttélésének gyakoroltatására. Az Európai Unióhoz történt csatlakozás a tágabb nemzeti közösséghez történő kötődés kialakításával járó nevelési feladatokat is magában hordozza.
Intézményünk fenntartója a Győri Tankerületi Központ. A működési feltételrendszer alapvető feltétele a „Szakmai alapdokumentum”. A dokumentum tartalmának megfelelően az intézmény alaptevékenysége:

 • Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
 • Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenység
 • Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás
 • A többi gyerekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű tanulók megalapozó iskolai nevelése-oktatása
 • Az intézmény működési területe: Dunakiliti község közigazgatási területe és Feketeerdő község közoktatási feladat-ellátási területe.
 • Az iskola alapvető feladata a működési területéhez tartozó tanköteles korú gyermekek általános műveltségének megalapozása.


Az alapfokú nevelés-oktatás négy szakaszra tagolódik:

 • Az első évfolyamon kezdődő és a második évfolyam végéig tartó bevezető,
 • a harmadik évfolyamon kezdődő és a negyedik évfolyam végéig tartó kezdő,
 • az ötödik évfolyamon kezdődő és a hatodik évfolyam végéig tartó alapozó,
 • a hetedik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó fejlesztő szakasz.


E feladat megvalósítása érdekében intézményünk 8 évfolyamos általános iskolaként működik.

A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett, az életben önállóan boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni. Fő cél: emberséget és tudást adni a felnövekvő dunakiliti polgároknak.

Iskolánk nevelő-oktató munkáját a demokrácia értékei, a nemzeti értékek, az európai humanista értékrend hatja át. Kiemelt figyelmet fordítunk az emberiség előtt álló közös problémákra és a különböző kultúrák iránti nyitottságra.

A demokrácia jegyében, annak értékrendjére építve olyan demokratikus magatartásra neveljük tanulóinkat, amelyben az egyén és a köz érdekei egyaránt megnyilvánulhatnak. Másik oldalról – az iskolafokozat feladatából adódóan – az általános műveltségnek szilárd alapjait igyekszünk elsajátíttatni tanulóinkkal. A közös nemzeti értékek ápolása terén fontos szerepet tulajdonítunk a hagyományoknak, a nemzeti identitástudat kialakításának, beleértve az etnikumok azonosságtudatának ápolását, kibontakozását is.


Ezen cél(ok) elérése érdekében nevelő-oktató munkánk során az alábbi területek élveznek prioritást:

 • Szilárd alapkészségek kialakítása, fejlesztése
 • A személyiség harmonikus fejlesztése
 • Kommunikációs kultúra fejlesztése (anyanyelvi, idegen nyelv, informatika)
 • A permanens tanulás, mint a XXI. század szükséglete
 • Lokálpatrióta személetmód kialakítása
 • Hagyományőrzés, -ápolás
 • Tanulóink felkészítése a sikeres középiskolai tanulmányokra


A Dr. Batthyány-Strattmann László Általános Iskola stabil helyet foglal el a térségi közoktatási intézménystruktúrában. Tanulómegtartó képessége döntő mértékben köszönhető a szülők és partnerek bizalmát élvező, tapasztalatokban gazdag nevelőtestületnek. Komoly szakmai felelősséget vállalnak pedagógusaink nemcsak az átlagos képességű, hanem a tehetséges, a felzárkóztatásra szoruló és a sajátos nevelési igényű gyermekekért is. Az iskola szellemi központ szerepét is betölti a település életében. A fenntartó Győri Tankerületi Központ anyagilag és erkölcsileg is támogatja nevelési-oktatási céljainak megvalósítását. A térségi és nemzetközi kapcsolatok lehetőséget nyújtanak nevelési feladataink megvalósítására, a szakmai kitekintésre, tapasztalatcserére, módot adva a szemléletalakításra. Számba véve erősségeinket, lehetőségeinket, behatárolva a fejlesztésre váró területeket, az intézmény jövőképe megalapozottan pozitív.
Oktatási-nevelési módszereink bevallottan a hagyományos jól bevált pedagógiai módszerek alkalmazása, de fogadókészek vagyunk az új, korszerű, hatékony módszerek iránt is.
A Dr. Batthyány-Strattmann László Általános Iskola tanárai, tanítói 

a 2023/2024-es tanévben


Állandó pedagógusok (13 fő)

Barta Balázs

Bertalanné Vida Júlia

Erős Henrietta

Fréh Éva

Hegyiné Sléber Judit  

Horvát-Arany Eszter

Káldiné Kőmüves Andrea

Machnicz Melinda

Mikus Sándorné        

Réder Tamás Ferenc igazgató

Stergericsné Bertalan Eszter igazgató-helyettes

Szabóné Dobos Csilla

Szeitzné Szitás Mária

Óraadó pedagógusok (5 fő)

Jenőffy Gábor

Szalai Zsolt

Ratkay Katalin

Szokoliné Molnár Katalin

Winkler Katalin

​Hitoktatók (3 fő)

Árvay Kitti

Benkó Attila

Csáfordy Julianna